4O RMZO Radio mreža za opasnost Crne Gore

Radio mreža za opasnost Crne Gore je radna grupa Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta formirana 21.06.2018. godine na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 08-2106/18.

RMZO je dobrovoljno, samostalno radno tijelo formirano sa ciljem da u svom radu uključi što veći broj radio-amatera sa teritorije Crne Gore radi zajedničkog djelovanja u edukaciji, vježbama kao i u realnim situacijama kada je potrebno obezbjeđivanje adekvatne infrastrukture za razmjenu poruka humanitarnog karatkera (humanitarne veze i radio mreža za opasnost).

Osnovni ciljevi i zadaci radne grupe su:
- podizanje opšte svijesti o značaju humanitarnih veza u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa velikih razmjera - edukacija i osposobljavanje članova radne grupe za djelovanje u hitnim situacijama - organizovanje i podrška organizaciji domaćih i međunarodnih vježbi - razvoj domaće infrastrukture za djelovanje u hitnim situacijama - aktivna saradnja sa službama civilne zaštite u Crnoj Gori i inostranstvu - aktivna saradnja sa srodnim organizacijama čiji je primarni cilj djelovanje radio-amatera u hitnim situacijama - aktivno učešće u situacijama kada je potrebno uspostavljanje radio mreže za opasnost kao i razmjeni humanitarnih poruka

Radna grupa ima svoje članove, fizička lica, radio-amatere sa prebivalištem u Crnoj Gori, koji dobrovoljno pristupaju i učestvuju u njenom radu i aktivnostima.
Član radne grupe može biti svaki radio-amater, bez obzira da li je direktni ili pridruženi član MARP-a, i koji prihvata Pravilnik Radio mreže za opasnost Crne Gore

Za pristupanje u članstvo radne grupe i aktivno učešće u njenom radu potrebno je popuniti Pristupnicu i prateće obrasce i to:
Obrazac R-01 (Pristupnica Radio mreže za opasnost Crne Gore) obavezno popunjavanje
Obrazac R-01a (Lista osposobljenosti)
Obrazac R-02 (Lista dostupne opreme) obavezno popunjavanje
Popunjenu i svojeručno ovjerenu Pristupnicu i prateće obrasce potrebno je poslati na službenu adresu MARP-a (nasloviti na “Radna grupa RMZO) ili skeniranu kopiju putem email adrese info@marp.org.me

Prava svih članova radne grupe su:
- da učestvuju u svim aktivnostima koje radna grupa sprovodi - da daju prijedloge i inicijative za djelovanje radne grupe i da učestvuju u oblikovanju programa rada - da za svoje aktivnosti i angažovanja dobijaju priznanja i nagrade - da budu blagovremeno i potpuno informisani o svim aktivnostima radne grupe - da u svom radu koriste svu infrastrukturu koju radna grupa ima na raspolaganju - da bez ograničenja mogu biti članovi ili učestvovati u radu bilo kog drugog radio-amaterskog udruženja ili organizacije

Obzirom da je Mrža za afirmaciju radioamaterskog pokreta članica Međunarodne radio-amaterske unije (IARU), Radio mreža za opasnost Crne Gore je na taj način nacionalno koordinaciono tijelo za radio-amaterske komunikacije u hitnim situacijama.

OVDJE možete pronaći sve Priručnike i uputstva koja se primjenjuju u radu Radio mreže za opasnost Crne Gore