O NAMA UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Unutrašnja organizacija Mreže za afirmaciju radioamaterskog pokreta definisana je Statutom koji je usvojen 22.04.2018. godine.

Prema važećem Statutu, MARP ima svoje organe i to Skupštinu, Upravni odbor i Nadzorni odbor. Takođe, Upravni odbor može po potrebi imenovati Koordinatore i Radne grupe.

Skupština

Skupštinu MARP-a čine svi delegati organizacija članica MARP-a kao i delegati predstavnici pojedinačnih članova radio-amatera. Pročitaj dalje…

Upravni odbor

Upravni odbor sačinjavaju 7 članova udruženja koje bira SKupština na osnovu većine glasova prisutnih delegata na sjednici izborne Skupštine. Upravni odbor osim Predsjednika čine i potpredsjednik, IARU Liaison (delegat) i još četiri člana. Za svoj rad, Upravi odbor odgovara Skupštini, a o svom radu mora obavještavati predsjednika Nadzornog odbora. Pročitaj dalje…

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor sačinjavaju 3 člana udruženja koje bira SKupština na osnovu većine glasova prisutnih delegata na sjednici izborne Skupštine. Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira svog predsjednika koji ima pravo prisustva svim sjednicama Upravnog odbora. Nadzorni odbor o svom radu sačinjava izvještaj koji podnosi Skupštini. Pročitaj dalje…

Radne grupe

Radne grupe su stručna radna tijela MARP-a koja se zasnivaju na osnovu Odluke Upravnog odbora, na određeni period, koje imaju više članova, i čiji je djelokrug rada jasno definisan a izvještaj o svom radu podnose Upravnom odboru.. Pročitaj dalje…

Koordinatori

Za pojedine poslove, aktivnosti ili uže radio-amaterske djelatnosti, Upravni odbor MARP-a može imenovatikoordinatore. Koordinatori ostvaruju saradnju i koordinaciju između članova MARP-a u oblasti za koju su imenovani odnosno zaduženi, i izvještaj o svom radu podnose Upravnom odboru. Pročitaj dalje…