Organizacija Radne grupe

RADNE GRUPE

Radne grupe su stručna radna tijela MARP-a koja se zasnivaju na osnovu Odluke Upravnog odbora, na određeni period, koje imaju više članova, i čiji je djelokrug rada jasno definisan.

Osnovni cilj zasnivanja radne grupe je objedinjavanje više stručnih mišljenja prilikom donošenja važnih uputstava, pravilnika, prijedloga podzakonskih i drugih akata, ili ostalih aktivnosti bitnih za razvoj radioamaterskog pokreta.

Izvještaj o svom radu, radna grupa podnosi Upravnom odboru a Odlukom Upravnog odbora može biti razriješena i prije isteka roka na koji je zasnovana.

– Pravilnik o radioamaterskim komunikacijama

Osnovni cilj Radne grupe je zastupanje prijedloga Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama kojeg je MARP podnio Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao i zajedničko učestvovanje u predstojećem procesu javnih konsultacija po pitanju usvajanja novog Pravilnika.
Radnu grupu čine predstavnici MARP-a koji su učestvovali procesu pisanja prijedloga Pravilnika i dosadašnjoj komunikaciji sa Agencijom po ovom pitanju i to:
Tomašević Marko 4O9TTT
Boca Ranko 4O3A
Đorđević Dragan 4O4A
Radman Andrija 4O1AR
Dragović Goran 4O4B
U radu ove Radne grupe mogu učestvovati i svi ostali predstavnici radio-klubova članica MARP-a, a mandat joj ističe po okončanju procesa javnih konsultacija i usvajanja novog Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama

– Pravilnik o članarinama

Osnovni cilj Radne grupe je osmišljavanje adekvatnog načina finansiranja udruženja kroz uspostavljanja modela plaćanja članarine, donošenje Pravilnika o članarinama kao i prijedloga njegovog usklađivanja sa važećim Statutom.
Radnu grupu čine svi članovi Upravnog i Nadzornog odbora MARP-a, a u njen rad po potrebi može biti uključen bilo koji član za kog se smatra da može pomoći u donošenju potrebnih akata, a mandat joj ističe po verifikaciji svih donesenih akata od strane Upravnog odbora.

– Radio mreža za opasnost Crne Gore

Osnovni cilj Radne grupe je okupljanje što šire radioamaterske populacije radi zajedničkog djelovanju u edukaciji, vježbama i realnim situacijama kada je potrebno uspostavljanje Radio
mreže za opasnost, kao i bavljenje humanitarnim vezama u cjelini.
Za upravljanje Radne grupe zadužuju se:
Tomašević Marko 4O9TTT u funkciji rukovodioca
Tušup Dejan 4O6DTM kao njegov zamjenik
Radna grupa ima svoj Pravilnik, odgovarajuća Uputstva kao i ostale akte potrebne za njeno nesmetano i nezavisno funkcionisanje, a u njenom radu mogu učestvovati svi crnogorski radioamateri pod istim uslovima.
Radna grupa može za učešće u njenom radu odrediti odgovarajuću godišnju članarinu srazmjernu potrebama pokrivanja svih administrativnih i drugih troškova